Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény

Írta: Nagy Marianna.

 

Intézményünk bemutatása

A székhely alapításának éve: 1968.

A székhely Ócsa község külterületén mintegy 3-4 km-re, Riegel százados volt kúriáján állami kisajátítással 1968. áprilisában 50 férőhellyel, mint időskorúak Szociális Otthona jött létre és 1982-ig így is működött az akkori Pest megyei Tanács VB. Működésében, de mint a Magyar Állam tulajdona. Majd később a Dabas Járási Hivatal kezelésébe került át.

1982-ben az intézmény az Időskorúak Otthonából profil átalakítással a Szakosított Szociális Otthon elnevezést kapta, mivel az intézménybe olyan emberek nyertek elhelyezést, akiknek magatartása „antiszociális” (elsősorban alkoholizáló) életvitelük miatt időskorú otthonba elhelyezést nem nyerhetnek, de már önálló életvitelre sem képesek.

1986. áprilisában egy új épületszárnnyal bővült az intézmény, mely 60 fő új lakó elhelyezését tette lehetővé. A három épületszárny folyosókkal kapcsolódik össze. 1991-ben az intézmény fenntartását átvette Pest Megye Önkormányzata és 1993. júliusától Pest Megye Közgyűlés határozata alapján a Szakosított Szociális Otthon megnevezést, profil megtartásával Szenvedélybetegek Otthona elnevezésre módosította.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  2010.január 1.-én két intézmény,a „Speciális Otthon, Inárcs” és a „Szenvedélybetegek Otthona, Ócsa” összevonta és a létrehozott új intézmény az „Integrált Szociális Otthon” nevet kapta. Az intézmény fenntartója gazdasági szempontok figyelembevételével alakította át két telephellyel működő intézménnyé. Az intézmény székhelyének az inárcsi intézményt (2365 Inárcs, Kastély utca 2.) és telephelyének az ócsai otthont jelölte meg.

Jogszabályváltozás folytán 2016. november 1. napjával az Integrált Szociális Otthon (2365 Inárcs, Kastély utca 2.), valamint a Fehér Liliom Idősek Otthona (2340 Kiskunlacháza, Külső-ráckevei út 194.) a Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézménybe ( 2364 Ócsa, Székes tanya 6. ) történő beolvadással, jogutódlással megszűnt.


Az intézmény adatai

Az intézmény neve:           Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény
Az intézmény címe:                       2364 Ócsa, Székes tanya 6.


Telephelyei:


Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény Inárcsi Otthona
                          2365 Inárcs Kastély u. 2.
Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény Kiskunlacházi Otthona
                          2340 Kiskunlacháza, Ráckevei út 194.
Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény Ráckevei Otthona
                          2300 Ráckeve, Kazinczy u. 21-23.              Az alapítói jogot gyakorló irányító szerv neve és székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Alapító okirat száma:         49327-50/2016/JI SZOC                                         
Alapító okirat kelte:            2016.10.11.    

Az Intézmény irányítása és fenntartása:

A középirányító szerv neve és székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

A fenntartó szerv neve, székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Az Intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy.
Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás.

Az Intézmény integrált szociális intézményi formában gondoskodik a feladatellátásról; a rászorulók részére szakosított, tartós bentlakásos ellátás formájában teljes ellátást biztosít.

Az Intézmény alaptevékenységének besorolása kormányzati funkció szerint:

101122     Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
101211     Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása
102023     Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024     Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
073410     Egészségügyi ápolás bentlakással

           
Az intézmény ellátási területe Pest megye területe.

Férőhelyek száma:   339 fő engedélyezett
 ebből:      92 fő értelmileg akadályozott
                115 fő szenvedélybeteg    
                132 fő időskorú
 
Az intézmény feladatai:


  • 1* A 18. életévet betöltött, felnőtt korú értelmileg akadályozott és/vagy halmozottan sérült személyek komplex ellátása; életkornak – egészségi állapotnak – a sérülés fokának megfelelő ápolás/gondozás; célszerű és hasznos foglalkoztatás biztosítása.
  • 2* Azon 18. életévet betöltött szenvedélybeteg személyek ápolása/gondozása és foglalkoztatása, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek; önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak.
  • 3* Az intézményben lakók korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának,  szenvedélybetegségének megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, valamint pszichés gondozása, továbbá célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása.
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat