A felvétel folyamata

Írta: Nagy Marianna.

Kérelem letöltése

 

Személyes gondoskodást nyújtó (ápolást, gondozást és szociális foglalkoztatást biztosító) tartós bentlakásos szociális intézményi jogviszony írásbeli kérelemre jöhet létre.1993.évi III törvény

68/A. § (1) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

(2) Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.

(3) Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

71/A. § (2) A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - intézménybe történő felvételt megelőző -, három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.  A kérelmet a rászorult önmaga és/vagy képviselője az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen vagy postai úton juttathatja el az intézmény igazgatójához. Az ellátások igénybevétele önkéntes. A nyomtatványok a következő oldalról kinyomtathatók.

Az intézmény a beérkezett kérelmeket nyilvántartásba veszi. Az igazgató  gondoskodik a kérelmező előgondozásáról

 •     Az előgondozás során a kérelmezőt és/vagy hozzátartozóit, törvényes képviselőjét e HÁZIREND alapján tájékoztatjuk az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, annak feltételeiről, a látogatás, eltávozás és visszatérés rendjéről, az ellátásért fizetendő térítési díjról. Tájékoztatjuk a panaszjog gyakorlásának módjáról és a lakók érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezetekről.
 •     A sorrendiség Az ellátást kérelmezők elhelyezése a kérelmek beérkezési sorrendjében, a gondozási igények és az elhelyezési lehetőségek tekintetbe vételével történik. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igénnyel beérkezett kérelemről az intézményvezető dönt.
 •     A férőhely elfoglalásának lehetőségéről az intézmény levélben értesíti a jogosultat és/vagy törvényes képviselőjét, hozzátartozóit. Amennyiben a jogosult férőhelyét neki fel nem róható ok miatt az értesítés kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül nem foglalja el, az akadályozó körülmény megszűntét követő egy hónapon belül az intézmény igazgatója lehetőség szerint intézkedik az elhelyezés ügyében. Egyéb esetben a kérelem semmisé válik, a várakozók listájából törölni kell.
 •     Az intézményi jogviszony az intézménybe való felvételkor jön létre. Beköltözéskor a jogosultat és/vagy törvényes képviselőjét ismételten tájékoztatjuk az intézmény rendjéről. A tájékoztatás tudomásulvételéről, a HÁZIREND előírásainak és a kialakult szokásrend tiszteletben tartásáról a jogosult és/vagy törvényes képviselője, hozzátartozója az ellátásra vonatkozó MEGÁLLAPODÁS aláírásával nyilatkozik. A „MEGÁLLAPODÁS” egy másolati példánya a lakó személyi iratanyagában kerül megőrzésre, egy másolati példányt pedig a jogosult (vagy törvényes képviselője) kap.


Az intézményi jogviszony megszűnése
Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával.

Az intézményi jogviszony megszüntetése
Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető a jogviszonyt, a bejelentést követő 2 héten belül a megállapodásban foglaltak szerint szünteti meg.

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt írásban - felmondással megszüntetheti, ha a jogosult

 • az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,
 • az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
 • az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy, térítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
 • A felmondási idő bentlakásos intézmény esetén három (3) hónap.


Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg.


Érdekképviseleti fórum
Feladata az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett panaszokról, intézkedéseket kezdeményezhet a megoldásra intézményen belül, vagy a fenntartónál, ellenőrzésre jogosult hatóságnál, illetve más, hatáskörrel bíró szervnél.

a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,
b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.


Ellátottjogi képviselő
Az ellátott-jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő személy részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

NÉV:  Egediné Mandel Gizella
ELÉRHETŐSÉG:  06-20-489-9595

Székhely

2364.Ócsa, Székes tanya 6.
 • 29/378-047
 • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető

Horváth Sándor
 • 06-20-505-66-63
 • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.